Second opinion bij een tweede bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Het wetsvoorstel

Naar aanleiding van het SER-advies heeft de minister Asscher 28 december 2015 een wetsvoorstel voor een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ingediend. In het wetsvoorstel wordt onder meer een aantal zaken met betrekking tot de positie van de bedrijfsarts nader uitgewerkt. Dit moet bijdragen aan een betere beroepsuitoefening door de bedrijfsarts.

Door de voorgestelde maatregelen moet de werknemer beter toegang krijgen tot de bedrijfsarts en zou deze beter in staat moeten zijn om zijn werk te doen. Een van de zaken die hieraan moet bijdragen is een voorgestelde nieuwe second opinion.

De nieuwe second opinion

Volgens het wetsvoorstel kan de bedrijfsarts door de mogelijkheid om een second opinion aan te bieden zijn handelen voor de werknemer transparant en toetsbaar maken. Uit de toelichting blijkt overigens dat een groot deel van de bedrijfsartsen nu al zo zou handelen. De regering wil dat deze goede praktijk in de toekomst voor alle werknemers beschikbaar is en zo aansluit bij wat gangbaar is in de reguliere gezondheidszorg.

Naar een andere bedrijfsarts

In het wetsvoorstel wordt daarom geregeld dat in de overeenkomst tussen de arbodienst of bedrijfsarts en de werkgever moet worden opgenomen dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. De werknemer moet aan de bedrijfsarts vragen om een second opinion. De bedrijfsarts moet de werknemer dan verwijzen naar een andere bedrijfsarts.

Een verzoek om verwijzing voor een second opinion moet door de bedrijfsarts in principe altijd worden gehonoreerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Bijvoorbeeld omdat er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek. Helaas wordt in het wetsvoorstel niet aangegeven wat hiermee precies bedoeld wordt.

De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. Het is dan aan de werknemer om te bepalen of er een andere bedrijfsarts wordt geraadpleegd.

Kosten voor rekening werkgever

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de kosten voor de second opinion voor rekening zijn van de werkgever. Deze second opinion, die wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts, moet onderscheiden worden van het deskundigenoordeel dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft op verzoek van werknemer of werkgever.

Weinig gebruikt

Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat de regering verwacht dat er in de praktijk weinig gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere arbodienst. Op dit moment zouden er jaarlijks zo’n 250 dergelijke second opinions worden uitgevoerd. De regering verwacht dat na invoering van de wettelijke regeling het aantal gevallen waarschijnlijk toeneemt: naar verwachting tot maximaal 1.600 per jaar.

Wat is het effect?

De vraag is wat het effect is als werknemers standaard gelegenheid wordt geboden op een second opinion. Dat kan twee kanten opgaan: het kan dat werknemers net als nu sporadisch gebruik maken van de second opinion waardoor het wetsvoorstel feitelijk nauwelijks effect heeft. Een andere mogelijkheid is dat werknemers op grote(re) schaal een second opinion gaan aanvragen. Dit zou aansluiten bij een trend in de reguliere gezondheidszorg waar men ook steeds vaker een second opinion vraagt.

De nieuwe second opinion komt naast de huidige mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij het UWV. De kans bestaat dus dat de werknemer straks twee keer een second opinion aanvraagt namelijk bij de bedrijfsarts en bij UWV. Bovendien zou een dergelijk gebruik van de second opinion in de praktijk kunnen leiden tot vertraging van het re-integratieproces en daardoor tot extra verzuimkosten voor werkgevers.

Het is te hopen dat in de nadere uitwerking van de second opinion in het Arbeidsomstandighedenbesluit de relatie met de second opinions van het UWV helder wordt uitgewerkt om doublures te voorkomen.